Kwaliteit

Bij Tandartspraktijk Loon op Zand zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij passen de modernste technieken toe en gebruiken kwalitatief hoogwaardige materialen. Wij nemen voor iedere patiënt ruim de tijd.

Alle medewerkers van tandartspraktijk Loon op Zand nemen geregeld deel aan nascholingsactiviteiten en de beide praktijkeigenaren zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Tandheelkunde.


De praktijkhouders zijn geregistreerd in het KRT
Het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is een onafhankelijk, openbaar kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland. Hiermee maken ze verantwoorde zorg van tandartsen toetsbaar en zichtbaar, onder meer door de registratie van bij- en nascholing en van intercollegiaal overleg. Zij controleren de kwaliteit van de tandarts als professional, in het belang van zowel de beroepsgroep als de patiënt.

Klachtenregeling

Wat te doen als u niet tevreden bent?

 

Doe uw mond open bij de tandarts!
De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts . U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij de NMT terecht. Hier leggen we graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Praat met uw tandarts
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Advies van het TIP
Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt. Het TIP is opgericht door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen. 

NMT-klachtenregeling
Als u besluit uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De NMT kan namelijk een bemiddelende rol spelen of overgaan tot formele behandeling van uw klacht.

 

Bemiddeling
Voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van twee deskundigen van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Indien nodig kan er een mondonderzoek plaatsvinden. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.

 

Formele klachtbehandeling en uitspraak
Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de NMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen worden gevraagd om het gerezen probleem toe te lichten. Enige weken later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak. Deze kan, als daar aanleiding voor is, vergezeld gaan van een aanbeveling aan de tandarts.

Kosten
Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.

Meer informatie
Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de NMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het TIP telefoon 0900 20 25 012 (€ 0,25 per minuut).

 

W.I.P. normen
Voor wat betreft de hygiëne maatregelen houden wij ons volledig aan de WIP-richtlijnen. Dit zijn regels die door de Werkgroep Infectie Preventie zijn samengesteld. De volledige tekst kunt u vinden op de site van de werkgroep ( www.wip.nl ). De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt deze richtlijnen als professionele standaarden.

Tijdens uw aanwezigheid zult u weinig van deze richtlijnen merken, maar achter de schermen bevindt zich bijvoorbeeld een "sterilisatie ruimte" waar apparaten staan die er voor zorgen dat er geen kruisbesmettingen (besmettingen van een andere patiënt) plaatsvinden.